Zorg voor het kind

Onze school wil een plek zijn voor leerlingen vanuit alle lagen van de plaatselijke bevolking. Wij willen deze kinderen optimaal voorbereiden op de maatschappij door hen de mogelijkheid te bieden hun specifieke talenten te ontdekken en ontwikkelen. Als een leerling om wat voor redenen dan ook gehinderd of geremd wordt in deze ontwikkeling dan zullen wij al onze mogelijkheden benutten om de oorzaken van de stagnatie op te heffen. In ons zorgplan geven wij een beschrijving van onze leerlingenzorg.

6.1 Meerpresteerders
Wij hebben regelmatig te maken met leerlingen waarbij sprake is van een versnelde ontwikke-ling. Om dit tijdig te signaleren gebruiken wij het protocol meerpresteerders.

6.2 Speciale zorg voor kinderen met een specifieke behoefte

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht geworden. Op de website van Stichting Op Kop vindt u informatie over de wettelijke zorgplicht van de school bij de aanmel-ding van nieuwe leerlingen. Ook vindt u hier een link naar het ondersteuningsplan van het Sa-menwerkingsverband waartoe onze school behoort.
Als school verzorgen wij natuurlijk ook Passend Onderwijs. Uw kind krijgt het aanbod wat hij/zij nodig heeft. Wanneer er zorgen zijn over de kinderen, wordt hier extra naar gekeken. In eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de intern begeleider.
Ook begaafde of hoofbegaafde leerlingen krijgen deze extra aandacht.

6.3 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Zie hiervoor het protocol langdurig zieke kinderen op de website www.stichtingopkop.nl.

6.4 Leerling dossier
Van alle leerlingen wordt een leerling dossier bijgehouden. De groepsleerkracht en de intern begeleider houden dit dossier bij. Dit dossier bevat het inschrijfformulier, verslagen van leer-lingbesprekingen en gesprekken met ouders, verslagen van onderzoeken, toets en rapportge-gevens en eventueel handelingsplannen. Het dossier wordt zowel fysiek- als digitaal bijgehou-den. Het leerling dossier is strikt vertrouwelijk. Ouders mogen op verzoek het dossier van hun kind inzien.

6.5 Leerlingbespreking HGPD (handelings gerichte proces diagnostiek)
Bij een aantal kinderen is de zorg dusdanig dat wij de hulp van een deskundige nodig hebben. Het betreffende kind kan dan, in overleg met de ouders,  worden aangemeld bij de orthopeda-goog van Stichting Op Kop. De ouders worden na deze aanmelding uitgenodigd voor het HGPD gesprek. Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van de school, de groepsleerkracht, de ortho-pedagoog en de ouders aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken over de mogelijkheden om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

6.6 Commissie Arrangeren
Als vanuit het HGPD gesprek blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen nodig zijn om het kind verder te helpen, dan kan het worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen bestudeert en bespreekt het dossier van het kind en consulteert waar nodig de school. Op basis van het dossier kan de Commissie een arrangement vaststellen waarmee de leerling verder geholpen kan worden. Deze noodzakelijke voorzieningen worden bekostigd door Stichting Op Kop vanuit de gelden voor Passend Onderwijs. De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskundig medewerker van Op Kop, Annemieke Huiskamp.