Kwaliteitszorg

Om onze kwaliteit te bewaken en/of te verbeteren gebruiken wij een kwaliteitsinstrument: WMK, Werken Met Kwaliteitskaarten. Leerkrachten scoren, volgens planning, diverse indicatoren van beleidsterreinen, zoals:

pedagogisch en didactisch handelen - reken/wiskunde en taalonderwijs - beroepshouding - zorg en begeleiding - opbrengst gericht werken - ICT - contacten met ouders enz.

Ook worden er vragenlijsten ingevuld;algemene vragenlijsten en vragenlijsten sociale veiligheid. Een rapportage hievan gaat naar het team, de MR, ouders, algemeen directeur en inspectie.

 

Leerlingvolgsysteem

Om onze kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling gebruiken we het CITO leerlingvolgsysteem. In januari en juni worden toetsen afgenomen op het gebied van (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. De resultaten worden opgenomen in het schooljaarplan en volgend jaar in het groepsjaarplan. De resultaten worden vergeleken met de norm van inspectie en Op Kop.  Daarna worden de resultaten geanalyseerd en worden er actiepunten geformuleerd.

Sociaal-emotioneel; SCOL    

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld te brengen hanteren we sinds november 2011 een nieuwe leerlingvolgsysteem: SCOL, Sociale Competentie Observatielijst. De kinderen van groep 6,7 en 8 maken een leerlingSCOL. SCOL wordt afgenomen in november en in april.

De resultaten kunnen aanleiding geven tot actiepunten, groeps-en individuele handelingsplannen.         

Inspectie                                                                                                             De inspectie beoordeelt de kwaliteit van onze school. Dat doet zij d.m.v. bezoeken en gesprekken met directie, interne begeleider en bestuur. De rapportage van het inspectiebezoek kunt u vinden op de website:

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Klik hier voor het schoolplan 2015-2019